Документы

 

 

04. jaanuar
1.Õppenõukogu sekretäri valimine.
2.Esimese poolaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 2018/2019. a:
2.1 õppeedukuse tulemused,
2.2 töö individuaalse õppekava järgi,
2.3 proovieksamite analüüs,
2.4 läbitud ürituste analüüs,
2.5 logopeedi, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja aruanded.
3. Innove läbiviidud üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside
andmete analüüs.
4. Õppekava  täitmisest:
4.1 integreeritud tunnid ehk lõiming,
4.2 õpetamise järjepidevus 4. – 5. klassi õpilaste üleminekul,
4.3 lõpphinne panemine põhikooli tunnistusele,
5. Muudatuste lisamine põhikirja ja hädaolukorra.
6. Arenguvestlused õpilastega (2019).
7. Koolivormist.
8. Õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

01. märts
1.Arengukava, õppekava ning üldtööplaani täitmisest.
2.Korrigeeritud kooli õppekava arutlemine (põhikool).
3.Arenguvestluste õpetajatega kokkuvõte.
4.Eneseanalüüs.
5.Andmekaitse seadus.
6.Õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

3. juuni
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine.
3. Õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

20. juuni
1. Põhikooli lõpetamine.
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine.
3. Õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

29.-30. august
1. Õppeaasta 2018/2019. õa  kokkuvõte. Arengukava, õppekava ning
üldtööplaani täitmisest.
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine.
3. Individuaalse õppekava rakendamine 2019/2020. õppeaastal.
4. Õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Korruptsiooniennetusega tegelev ametnik on Haridus- ja
teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid
kontakt: hille.voolaid@hm.ee